Comptador de visites

1/9/17

Calendari Festes Oficials del 2018


El Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar, en sessió celebrada el dia 19.07.2017, ha aprovat la proposta a la Generalitat de Catalunya dues festes locals per l’any 2018, de caràcter retribuït i no recuperable.


         12 de febrer (Dilluns de carnaval. Festa local)
       10 de juliol (Sant Cristòfol. Festa local)

Aixi mateix segons l'ORDRE TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018, seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2018, les següents:

        1 de gener (Cap d'Any).
        6 de gener (Reis).
        30 de març (Divendres Sant).
        2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).
        1 de maig (Festa del Treball).
        15 d'agost (l'Assumpció).
        11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
        12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
        1 de novembre (Tots Sants).
        6 de desembre (Dia de la Constitució).
        8 de desembre (la Immaculada).
        25 de desembre (Nadal)
        26 de desembre (Sant Esteve).

De les festes esmentades n'hi ha una, a triar entre el 2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

16/8/17

Oferta Pública d’Ocupació 2017


Sindicats i Ajuntament  pacten l’Oferta Pública d’Ocupació del 2017

Cliqueu a la imatge par a ampliar-la

El 14 de juny la Mesa General de Negociació, integrada per l’Ajuntament i Sindicats, acorden treure a oferta pública d’ocupació 23 places malgrat les limitacions legals en quan a la taxa de reposició d’efectius a les administracions públiques.

Tot seguit us adrecen els aspectes més rellevants:
  - Places ofertades en promoció interna: 10 places (màxim legal establert).
  - Places ofertades en torn lliure: 13 places.
  - Termini execució oferta pública d’ocupació: 3 anys (del juliol del 2017 /19).
  - Òrgan que aprova l'oferta pública d’ocupació 2017: Junta de Govern Local.
  - Publicació a Diari Oficial: DOGC nº 7415  de 19 de juliol de 2017.

                >>> Accés a anunci oficial al DOGC

Des de la Secció Sindical de la CGT restem a la vostra disposició davant de qualsevol dubte que us plantegi aquesta oferta pública d’ocupació del 2017.
 

17/7/17

Mers presenta Projecte Valoració de Llocs de Treball


El passat 29 de maig els sindicats i l’Ajuntament rebem oficialment el Projecte de Valoració de Llocs de Treball materialitzar per la Consultora Mers
Des de les hores s’està treballant per a corregir aspectes rellevants que hem contrastat en determinades valoracions i que s’han ajustar correctament segons es preveu al manual emprat a la valoració -> (accés). Resta per a tractar tot el tema de jornada (jornada partida, canvi de torn, treballs en dissabtes i festius, nocturnitat, disponibilitat, flexibilitat, ...). Aquests aspectes de valoració seran analitzats i valorats en les corresponents fitxes.
Des de la part sindical hem incidit notòriament per a establir en aquesta valoració un factor corrector en referència a l’equitat interna i externa que ens aportarà una distribució salarial molt més justa. En aquest sentir cal tindre en consideració allò que preveu l’art 99/2 del vigent Acord de matèries Comunes: “En ordre a garantir l’equilibri retributiu, cap retribució bruta anual, exclosos els conceptes de productivitats, triennis i gratificacions extraordinàries corresponents al lloc de treball, no superarà en tres vegades la retribució bruta anual més baixa de la plantilla.” Per tant, s’hauran d’establir mecanismes per a fer-ho possible.
Des de la CGT valorem positivament el treball realitzar per la comissió tècnica d’aquesta valoració i treballarem per a tancar un acord beneficiós pel conjunt d'empleades i empleats de l’Ajuntament. En aquest sentit exigim es tingui present el dret d’informació i participació dels treballadors.

Us mantindrem informats.

14/7/17

Pujada salarial 2017 -> 1% per al conjunt d’Empleats Públics


Segons ho preveu la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat del 2017 en el seu art. 18/jcliqueu la imatge per a ampliar-la


L’Ajuntament incrementarà la nòmina del personal al servei de la Corporació del proper mes de juliol un 1%, segons es preveu legalment. Restant per a regularitzar els endarreriments (del 1 de gener al 30 de juny del 2017) a la nòmina del mes de setembre d’enguany. 

Des de la CGT advertim al Govern que no acceptem una pujada del salari dels Empleats Públics per al 2017 inferior a l'alça l'índex de preus de consum (IPC), que l'Executiu preveu que creixi al voltant d'un 1,2%.

Des de la CGT recordem totes les retallades salarials i socials que hem patit el conjunt dels Empleats Públics en els últims anys i emplacem a TOTS els Agents Socials a estudiar fórmules per a compensar aquesta situació.

7/5/17

Anul·lada la modificació substancial col·lectiva per vulnerar la llibertat sindical


El passat 3 de maig l'Audiència Nacional va dictar una sentència tan detallada com expeditiva que ve a invalidar el mal costum que tenen moltes empreses de muntar-se una negociació paral·lela o prèvia amb els treballadors afectats per processos traumàtics com pot ser una modificació substancial de les condicions de treball.

En aquest cas, en Konecta de Valladolid i Sevilla els molt espavilats es van creure que tot són flors i violes i van fer reunint, abans i durant el procés de negociació d'una modificació substancial de canvi de torn continu a partit, a les treballadores oferint-los la meravellosa possibilitat que el seu torn fora partit amb només una hora d'interval entre franges horàries i no les dues que plantejava l'empresa en la seva proposta de modificació substancial.

El problema radica en que Konecta s'oblidaven del dret de negociació col·lectiva, que està per sobre dels pactes individuals, com molt bé diu la sentència, que explica de forma molt il·lustrativa per què això ha de ser així, perquè senzillament evita la indefensió del treballador/a i salvaguarda la llibertat sindical. Lògicament aquests pactes no eren tolerables perquè s'havien aconseguit d'una forma coactiva i amb un notori desconeixement dels seus drets per part dels i les treballadores. Aquest cop a la demanda de CGT es van sumar les de CSIF, UGT, CCOO i USO contra aquest abús i contra tot el procés de modificació substancial, clarament adulterat per aquests fets.

Després del contundent informe del Ministeri Fiscal que s'apreciava una clara vulneració del dret fonamental de la llibertat sindical en el comportament de Konecta, la sentència de l'Audiència Nacional no només ha anul·lat aquests pactes individuals sinó tota la modificació substancial en si, obligant a Konecta a restituir als i els treballadores afectats les seves condicions anteriors, perquè clarament es va posar de manifest la mala fe negociadora d'aquesta empresa

          >>> Accés a Sentencia

26/4/17

Reglament de Formació


La Comissió de Formació es reuneix per a tractar diferents qüestions relacionades amb la formació de les empleades i empleats municipals.Sessió de treball de la Comissió de Formació (26.04.17) 


Avui, dimecres 26 d’abril, s’ha reunit la Comissió de Formació per a donar resposta a diferents situacions referents a la formació dels empleats de l’Ajuntament. Destacant la revisió i actualització del Reglament de Formació segons es preveu a l’Acord de Matèries Comunes en el seu art. 77/2: “Les parts signants consideren necessària la formació continua dels empleats/des publiques per tal d'oferir un servei a la ciutadania de qualitat; per aquest motiu, dins del període de vigència d’aquest Acord es revisarà i actualitzarà el Reglament de Formació aprovat l’any 2008. Un cop acordat se’n donarà publicitat a la plantilla de l’ajuntament.”

Des de la CGT insistim que el dret a la formació és un dret bàsic que ha d’arribar a totes les treballadores i treballadors sense excepció. A tal efecte reclamem s’estableixi, dins de cada departament, un sistema que garanteixi aquest dret dels treballador. Incloent les propostes formatives de les diferents parts dintre d’un pla integral de formació anual del personal al servei la l’Ajuntament. 23/4/17

El Govern torpedina el rescat de serveis municipals privatitzats


El projecte de Pressupostos de l'Estat inclou una disposició que veta de fet que els ajuntaments i les seves empreses públiques puguin absorbir les plantilles de les contractes que rescatin.
La disposició addicional 27 del projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (accés) estableix que, "de manera indefinida", els ajuntaments i les seves empreses públiques no podran incorporar com a funcionaris ni com a personal laboral, ni tan sols com a interins o eventuals, als empleats de contractes i concessions privatitzades "quan els contractes (d'aquestes) s'extingeixin pel seu compliment, per resolució, inclòs el rescat, o si s'adopta el segrest o intervenció del servei".

Tampoc podran fer-ho en absorbir fundacions, consorcis i empreses públiques, segons la versió inicial dels Pressupostos, que també posa traves a l'eventual inclusió en les plantilles d'empreses públiques de personal procedent de serveis privatitzats, fins i tot quan el seu rescat sigui conseqüència d'una sentència.