Comptador de visites

13/2/17

Sol·licitud de Canvi de Contingència d’Incapacitat Temporal


Escrit per a presentar a l’INSS de sol·licitud de Canvi de Contingencia d’Incapacitat Temporal (baixa) per considerar que deriva d’Accident de Treball o Malaltia Professional

             >>> Accés  a l'escrit


Des de la Secció Sindical de la CGT restem a disposició de les companyes i companys que vulguin resoldre qualsevol dubte del tema referenciat. 


9/2/17

Enquesta de satisfacció als usuaris de l’ajuntament


A partir de la propera setmana es duran a terme les enquestes de satisfacció entre els usuaris de serveis de diferents departaments de l’ajuntament


Urnes i paperetes preparedes per a materialitzar les enquestes de satisfacció

Recordem que en virtut dels resultats d’aquestes enquestes percebrem el 20% del total del complement de productivitat del 2016, segons es preveu a l’Acord de Matèries Comunes en el seu Annex 3/5.
Segons s’acordà en el seu moment els centres on es realitzarà la recollida de dades per a confeccionar les enquestes seran:
         -> OAC.
         -> SPAC i Promoció Econòmica.
         -> Pavelló Municipal.
         -> Centre Cívic.
         -> Biblioteca Municipal.

Està previst realitzar un mostreig mínim de 700 enquestes repartides pels diferents centres esmentats que ens proporcionaran una estimació molt aproximada de la satisfacció dels usuaris dels diferents serveis de forma globalitzada.         
En enquestes de satisfacció els usuaris de l’ajuntament hauran de respondre als següents aspectes, valorant-los del 0 al 10:
         -> Agilitat en l’atenció.
         -> Claredat en la informació.
         -> Coneixement de la matèria.
         -> Amabilitat, cordialitat, empatia.

Des de la CGT ens hagués agradat que aquest procés es materialitzés mitjançant enquestadors amb la finalitat de donar una atenció personalitzada als diferents usuaris dels serveis de l’ajuntament que realitzin la mencionada enquesta.

1/2/17

Valoració Llocs de Treball. Què hi ha de nou ??? (2)


Finalitzem el mes de gener i la Comissió Tècnica de Valoració de Llocs de Treball s’ha reunit en 4 ocasions sense incidències a destacar

La Comissió Tècnica treballant l'Organigrama d'Administració i Organització Interna


Comencem el mes de febrer i ens trobem a l’equador d’aquest procés de valoració. Recordem que el proper 24 de febrer hauria d’estar enllestit tot el procés de valoració de fitxes, segons el calendari fitxar per la pròpia Comissió Tècnica.
Fins el moment només s’han valorat fitxes de les Àrees d’Alcaldia i d’Administració i Organització Interna. Per tant, entenem que aquesta fase de valoració es dilatarà en el temps. Fet que des de la CGT no considerem preocupant, més aviat tot el contrari. Considerem que cal prioritzar en la valoració acurada de cada una de les fitxes a valorar en detriment, si s’escau, del temps emprat per a fer-ho.
En resposta a consultes que ens heu fet arribar. Estimem molt important fer-vos saber que aquesta Comissió Tècnica de Valoració De Llocs de Treball no assigna retribucions en les valoracions. Tan sols puntua les funcions de cada fitxa descriptiva de lloc de treball en base a uns factors i subfactors determinat. -> (accés)
Posteriorment, a aquesta fase de valoració, es durà a terme la negociació col·lectiva corresponent per tal d’assignar un valor multiplicador als punts que donarà com a resultat les retribucions corresponents de les diferents Fitxes Descriptives de Llocs de Treball.
Us mantindrem informats del desenvolupament i dels fets més rellevants de les properes reunions de la Comissió Tècnica. És el nostre compromís !!!       

12/1/17

Consideració dels períodes de treball prestats mitjançant contractes administratius com a serveis previs a efectes de triennis


Segons Sentència del Tribumal Superior de Justícia de Madrid de 20 de juliol de 2015, recurs 1181/2014
Un funcionari va demanar que se li reconegués a efectes d’antiguitat el temps que havia treballat a l’Administració mitjançant els anomenats “contractes administratius d’assistència tècnica”.

En el present supòsit el TSJ conclou que a aquests efectes no és decisiu el nom del contracte, tampoc si es va respectar (o no) el marc legal correcte, sinó si el contingut dels serveis prestats era el propi dels empleats públics.


De l’anàlisi de les funcions que va realitzar mitjançant els contractes administratius, el Tribunal conclou que eren assimilables a les que exercien els empleats públics. Per aquest motiu determina que els serveis havien de ser reconeguts un cop l’empleat adquirís la condició de funcionari de carrera.


               >>> Accés al text de la Sentència


10/1/17

Salari Mínim Interprofessional per a 2017


Segons determina el Reial Decret 742/2016, de 30 de desembre,
pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2017
El salari mínim per a qualssevol activitats laboral, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en:
          -> 23,59 euros / dia o
          -> 707,70 euros / mes
Segons el salari estigui fixat per dies o per mesos.
En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d'aquell.
Aquest salari s'entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius.
Si es realitzés jornada inferior es percebrà a prorrata. Per a l'aplicació en còmput anual del salari mínim es tindran en compte les regles sobre compensació que s'estableixen en els articles del referit RD 742/2016, de 30 de desembre.

                   >>> Accés al RD 742/2016, de 30 de desembre

9/1/17

Pensions contributives mínimes 2017


Segons determina el Reial Decret 746/2016, de 30 de desembre,
publicat al BOE de 31 de desembre de 2016


            


cliqueu a la imatge per a ampliar-la


4/1/17

Nou vestuari Laboral


L’ajuntament obre procés de licitació per a la contractació de subministrament de vestuari de diferent personal


El contracte de subministrament de vestuari laboral serà de 3 anys prorrogable 1 any més i afectarà al següent personal:
          -> Policia Local (lots 1 i 2)
          -> Brigada d’Obres (lot 3)
          -> Brigada de Jardineria (lot 4)
          -> Escola Bressol (lot 5)
          -> Manteniment d’Escoles  (lot 6)
          -> Conserges (lot 7)

Ampliem informació mitjançant accessos per al personal que estigui interessat:

              >>> Accés a Plec Clàusules Administratives

              >>> Accés a Plec Prescripcions Tècniques