Comptador de visites

20/4/18

Anunci convocatòria processos selectius de promoció interna 2017


El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica l’anunci de la convocatòria de diferents processos selectius de promoció interna corresponents a l’OPO del 2017


cliqueu la imatge per a ampliar-la


Com és preceptiu, el passat dimecres 18 d’abril, el DOGC publicava l’anunci de la convocatòria de tots els processos selectius de promoció interna de l’Ajuntament de Premià de Mar corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació del 2017 (Accés). Donant inici al termini per a presentar les sol·licituds per a poder participar-hi (del 19-04-18 fins el 08-05-18) segons preveu la normativa al respecte.

Els restants i successius anuncis derivats dels corresponents processos selectius es publicaran únicament en el tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web de l’ajuntament de Premià de Mar habilitada a tal efecte. >>> Accés

La secció sindical de la CGT resta a disposició de les companyes i companys que vulguin plantejar-nos qualsevol dubte referent a aquest procés.  
19/4/18

Manifest del 1r de Maig de 2018 de la CGT de Catalunya

Som força creixentFa ja un any que les hores de vaga realitzades a Catalunya estan creixent. De fet, el darrer any van duplicar les de l’anterior. I tot això sense tenir en compte l’impacte de les 3 darreres vagues generals realitzades i sense que la presa de pèl de la falsa recuperació que ens venen ho impedeixi. Com ja vam dir en el darrer 1er de maig, calia passar a l’ofensiva per trencar un cicle de resistencialisme esgotat. Val a dir que, a cop de lluita, la tendència s’està revertint.Vagues llargues han tombat el braç de diferents patronals. Exemples en tenim a Metro, Bicing i Telefèric de Barcelona, a les sitges de Coca-Cola, empreses de neteja, estibadors i un llarg etcètera. A data d’avui, i des del 15 de març, la plantilla de Funosa segueix en vaga indefinida dos dies a la setmana contra la precarietat, amb seguiment del 100%. El carrer s’està tornant a omplir amb lluites en defensa de les pensions, de les llibertats i dels drets civils i contra la repressió cada vegada més descarnada de l’Estat. I fa poques setmanes amb una vaga general feminista que ha fet esclatar la força acumulada per generacions de dones sotmeses pel patriarcat.

En un context on les lleis són paper mullat en el millor dels casos, i cadenes en l’habitual, només l’expressió del conflicte pot reequilibrar la balança. Un conflicte que no és ni bo ni dolent. Simplement existeix. Hi ha conflicte quan caduquen convenis col·lectius per la darrera Reforma Laboral, quan es fa xantatge des de posicions de poder, quan ens acomiaden, quan paguem per un lloguer dues terceres parts del nostre sou, quan hem de combinar diverses feines per poder sobreviure, quan no podem plantejar un projecte vital per la inseguretat laboral a la que ens condemnen, quan després de treballar tota la vida se’ns condemna a pensions de misèria. Aquells que estan guanyant volen que acotem el cap acceptant el paper de perdedors en aquest conflicte quotidià i permanent. I ens plantegen la seva pau social com el silenci dels i les oprimides.

No. No volem cap pau social de la derrota. Una pau que en situacions d’injustícia només és positiva per a qui ens explota. Cal dir alt i clar que els models sindicals que fan bandera de la concertació són projectes esgotats i fracassats, sense capacitat per assolir les molles que governs i empreses oferien fa uns anys a canvi d’una contenció social que ja no controlen. L’experiència ens ho mostra clarament: els darrers anys només han pogut acumular retrocessos en les condicions laborals de la majoria dels i les treballadores. Només les reivindicacions plantejades des de posicions de força i determinació, diverses i coordinades, són les que ofereixen millors condicions per poder aturar la voracitat de beneficis capitalistes i la precarització de les nostres vides.

Davant la lluita de la classe treballadora o d’altres tipus de mobilitzacions col·lectives el sistema alça, un cop més, els murs de la repressió per salvaguardar els seus privilegis i status quo: més vaguistes en processos penals, més acomiadaments disciplinaris per l’activitat sindical a les empreses, més autoritarisme, més criminalització i l’ús del codi penal d’enemic per normalitzar el dret de càstig del poder. En aquest escenari no hi ha cap altre camí que respondre solidàriament. Com hem fet sempre, sense importar el color de la bandera del govern que hi hagi al darrere d’aquests actes o el sector productiu on es trobi la darrera empresa que ha fet fora una companya.

Som força creixent: l’anarcosindicalisme està incrementant la seva presència cada vegada a més territori, a més empreses i amb més afiliació. Amb aquesta capacitat estem, dia rere dia, en millors condicions per defensar les nostres llibertats, els nostres drets i les nostres reivindicacions. Aquest 1er de maig fem una crida a afiliar-se i organitzar-se al sindicalisme llibertari, a mantenir l’actitud de lluita a tots els espais, amb un orgull de pertànyer a la classe treballadora que ens permet mirar als ulls d’aquells que ens estan explotant fins que, un cop més, abaixin la mirada i els fem retrocedir cada vegada amb major intensitat.

Organitzem-nos, fem créixer la nostra força, plantem batalla a l’explotació.

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya


13/4/18

Matricula’t a la Pública


No hi ha color. A la pública tothom hi encaixa


 cliqueu la imatge per a ampliar-la

                                       >>> Accés al web de la CGT ensenyament

11/4/18

Productivitat 2018 (Objectius dels Departaments)


L’Ajuntament va informar, el passat dilluns 9 d’abril a la part social, sobre la proposta dels objectius dels diferents departaments pel 2018


cliqueu per a ampliar imatge


L’annex 3 del vigent Acord de Matèries Comunes del personal al servei de l’Ajuntament de Premià de Mar regula el procediment i avaluació dels objectius dels departaments. Us recordem la importància d’aquests objectiu, doncs dictaran la meritació del 50% del total de la productivitat individual que percebrem per aquest concepte en la nòmina de març del proper any 2019.

Objectius
          A) – Objectius Generals                  10%
          B) – Objectius per Departament        50%
          C) – Satisfacció dels Usuaris            20%

Rendiment Individual
          A) - Autoformació                            10%
          B) – Avaluació del Rendiment           10%

 
Objectius per departament

Consisteixen en la valoració del compliment d'objectius específics d'un departament prèviament fixats, segons el procediment i terminis previstos amb caràcter general.

-> Procediment:

El regidor de l'àrea corresponent farà una proposta on s’establiran tres objectius a assolir. Aquests objectius hauran de ser compartits amb els treballadors de cada departament. Aquesta proposta es remetrà a la Mesa General de Negociació per ser acordats abans del 31 d'octubre de cada any. Els acords de la Mesa seran traslladats a Recursos Humans per a seguir la tramitació i es publicaran abans del 31 de desembre, per tal que siguin coneguts pels treballadors i treballadores i possibilitar la seva meritació  l’any següent. La determinació d’objectius dels diferents departaments haurà de seguir un criteri equiparable en la seva naturalesa.

-> Avaluació:

Consistirà en un informe detallat signat pel regidor, que encarregarà al responsable corresponent, on s’especificarà el nivell assolit en cada objectiu tot aportant dades numèriques. També haurà d’incloure una proposta de puntuació raonada en base a la seva contribució als objectius del departament, que haurà de ser ratificada per la Mesa General de Negociació.

Aquest informe partirà d'una puntuació del 0 al 100 (valoració percentual), essent el 100% la puntuació màxima i el 0% la puntuació mínima, basant-se en dades concretes sobre els aspectes a valorar assenyalats anteriorment.

Pronunciament de la CGT

Des de la Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament hem constatat que no tots els departaments han fet arribar els objectius corresponent al personal afectat, segons especifica clarament el procediment: “Aquests objectius hauran de ser compartits amb els treballadors de cada departament.” A tal efecte instem a aquests empleats a que ens facin arribar qualsevol circumstància que trobin lesiva en els corresponents objectius del departament en qüestió.
 
Des de la CGT ens comprometem a  donar trasllat, de forma anònima a l'òrgan corresponent, de totes les apreciacions que ens feu arribar sobre el tema en concret. Amb la finalitat, sí s’escau, que la Mesa general de Negociació pugui fer les correccions adients, segons es preveu reglamentàriament. -> sec.cgt@premiademar.cat               

29/3/18

Constitució de la Comissió de Garanties de la Valoració de Llocs de Treball


El passat dimecres 14 de març la Mesa General de Negociació va constituir formalment la Comissió de Garanties de la Valoració de Llocs de Treball


Sessió de constitució de la Comissió de Garanties de la Valoració de Llocs de Treball

Aquesta Comissió de Garanties ha de donar resposta inicialment a tots els temes inherents de la primera fase d’implantació de la valoració de llocs de treball del 2018. Segons es preveu als acords complementaris que desenvolupen la Valoració de Llocs de Treball pactats en Mesa General de Negociació de 6 d’octubre de 2017. 

A tal efecte la part social ha decidit centralitzar totes les al·legacions que les companyes i companyes considerin escaients a la bústia de correu electrònic del Comitè Unitari de Personal comiteunitari@premiademar.cat, amb la finalitat de ser analitzades en les diferents sessions que es durant a terme.

En principi aquesta Comissió de Garanties es reunirà cada 15 dies, fins que hi hagi al·legacions a resoldre, i estarà formada per sindicats, ajuntament i cap d’àrees o tècnics en qui deleguin segons al·legacions a tractar.

Des de la Secció Sindical de la CGT veiem satisfetes les nostres pretensions en quan a la Constitució d’aquesta Comissió de Garanties. Fet que hem requerit a la corporació i a la resta de sindicats en deferents ocasions i que considerem irrenunciable.

Trobem us pot ser d’interès les següents publicacions:   28/3/18

Bases generals reguladores dels processos de promoció interna


Es publiquen les bases que regularan els processos selectius
 de promoció interna
Aquestes bases han estat tractades en diferents sessions de la mesa general de negociació i en termes generals han estat consensuades amb els sindicats. Malgrat entenem invertit la primera fase del procés selectiu, doncs es realitzarà abans la fase d’oposició en lloc de la fase de concurs. Fet que des de la part social no compartim. També considerem abusiu que l'entrevista personal, en un procés de promoció interna, sigui eliminatòria.

Aquestes bases han estat publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data de 28-03-2018 (accés) i regularan els processos selectius de promoció interna de l’Oferta Publica d’Ocupació del 2017 (accés).

Places de promoció interna, segons Oferta Pública d’Ocupació 2017

         - 6 places d’administratiu/va
 - 1 plaça d’auxiliar de serveis
         - 1 plaça d’arquitecte tècnic
         - 1 plaça de sergent
         - 1 plaça d’oficial de la Bda. de Medi Ambient

      >>> Accés al document original de les bases (accés a accions formatives)

Des de la Secció Sindical de la CGT restem a la vostra disposició davant de qualsevol dubte que us plantegi aquestes bases de promoció interna.


27/3/18

II Acord per a la millora de l’ocupació pública i les condicions de treball


El BOE publica l’Acord de la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques del passat 14 de març d’enguany
El passat 9 de març de 2018 el Govern d'Espanya, a través del seu ministre d'Hisenda i Funció Pública, i les organitzacions sindicals de la funció pública van subscriure el II Acord per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball, que es va presentar a la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques celebrada el passat 14 de març de 2018. de conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i amb la finalitat d'afavorir el coneixement del citat Acord, la Secretaria d'Estat ha resolt ordenar la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Des de la Secció Sindical de la CGT valorem la importància del referit Acord atès els aspectes tractats (increment retributiu 2018-20, fons addicional complementari, oferta pública d’ocupació 2018, processos de estabilització d’ocupació pública, jornada, conciliació, ...) i en conseqüència el passat 10 de març us avançàvem publicació on informàvem dels aspectes mes rellevants.<-(accés)

Des de la Secció Sindical de la CGT hem elaborar un document de síntesi del mencionat Acord a efectes d’informació a les companyes i companys molt simplificat i visual que entenem us serà d’interès (accés) degut a la transcendència del seu desenvolupament.


          >>> Accés a l’Acord signat en pdf (09-03-18)

          >>> Accés a la publicació al BOE (26-03-18)