Comptador de visites

12/1/17

Consideració dels períodes de treball prestats mitjançant contractes administratius com a serveis previs a efectes de triennis


Segons Sentència del Tribumal Superior de Justícia de Madrid de 20 de juliol de 2015, recurs 1181/2014
Un funcionari va demanar que se li reconegués a efectes d’antiguitat el temps que havia treballat a l’Administració mitjançant els anomenats “contractes administratius d’assistència tècnica”.

En el present supòsit el TSJ conclou que a aquests efectes no és decisiu el nom del contracte, tampoc si es va respectar (o no) el marc legal correcte, sinó si el contingut dels serveis prestats era el propi dels empleats públics.


De l’anàlisi de les funcions que va realitzar mitjançant els contractes administratius, el Tribunal conclou que eren assimilables a les que exercien els empleats públics. Per aquest motiu determina que els serveis havien de ser reconeguts un cop l’empleat adquirís la condició de funcionari de carrera.


               >>> Accés al text de la Sentència


10/1/17

Salari Mínim Interprofessional per a 2017


Segons determina el Reial Decret 742/2016, de 30 de desembre,
pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2017
El salari mínim per a qualssevol activitats laboral, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en:
          -> 23,59 euros / dia o
          -> 707,70 euros / mes
Segons el salari estigui fixat per dies o per mesos.
En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d'aquell.
Aquest salari s'entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius.
Si es realitzés jornada inferior es percebrà a prorrata. Per a l'aplicació en còmput anual del salari mínim es tindran en compte les regles sobre compensació que s'estableixen en els articles del referit RD 742/2016, de 30 de desembre.

                   >>> Accés al RD 742/2016, de 30 de desembre

9/1/17

Pensions contributives mínimes 2017


Segons determina el Reial Decret 746/2016, de 30 de desembre,
publicat al BOE de 31 de desembre de 2016


            


cliqueu a la imatge per a ampliar-la


4/1/17

Nou vestuari Laboral


L’ajuntament obre procés de licitació per a la contractació de subministrament de vestuari de diferent personal


El contracte de subministrament de vestuari laboral serà de 3 anys prorrogable 1 any més i afectarà al següent personal:
          -> Policia Local (lots 1 i 2)
          -> Brigada d’Obres (lot 3)
          -> Brigada de Jardineria (lot 4)
          -> Escola Bressol (lot 5)
          -> Manteniment d’Escoles  (lot 6)
          -> Conserges (lot 7)

Ampliem informació mitjançant accessos per al personal que estigui interessat:

              >>> Accés a Plec Clàusules Administratives

              >>> Accés a Plec Prescripcions Tècniques


23/12/16

Pujada salarial dels Empleats Públics per al 2017


El Govern condiciona la pujada de sou als Empleats Públics a l'aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat 2017
El Govern ha tornat a plantejar la possibilitat de pujar el sou als funcionaris i treballadors públics. En aquesta ocasió ha estat el nou Secretari d'Estat de Pressupostos, Alberto Nadal, que després de la presa de possessió del seu nou càrrec a condicionat qualsevol millora a l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat 2017 i no mitjançant l'aprovació d'un decret llei.

Nadal no ha volgut concretar cap xifra perquè, segons ha assenyalat, l'Executiu va a negociar els comptes amb altres forces polítiques ja que no té majoria al Congrés per aprovar-les de manera unilateral. Però el que sí que ha assegurat el nou Secretari d'Estat és que qualsevol millora salarial es farà amb efectes retroactius des de l'1 de gener.

Per tant, a la nòmina del proper mes de gener, malgrat l’ajuntament hagi fet una reserva de crèdit d’un 1%, no hi haurà millora retributiva per al conjunt dels Empleats Municipals atès que no s’han aprovat, fins al moment, els mencionats PGE per al 2017 i l’Executiu descarta desenvolupar normativa per a fer-ho possible abans.

Des de la CGT advertim al Govern que no acceptarem una pujada del salari dels Empleats Públics per al 2017 inferior a l'alça l'índex de preus de consum (IPC), que l'Executiu preveu que creixi al voltant d'un 1,2%.

Des de la CGT recordem totes les retallades salarials i socials que hem patit el conjunt dels Empleats Públics en els últims anys i emplacem a TOTS els Agents Socials a estudiar fórmules per compensar aquesta situació.


22/12/16

Oferta Pública d’Ocupació 2016-17


Ahir dimecres 21 de desembre La Junta de Govern Local va aprovar la proposta d’Oferta Pública d’Ocupació del 2016 i resta pendent la del 2017L’Oferta Pública d’Ocupació és el pas previ necessari per a la convocatòria de processos selectius per a la cobertura definitiva de places vacants a l’Administració Pública i per tant, també al nostre ajuntament. Atesa la limitació legal de la taxa de reposició de personal en totes les Administracions Públiques (actualment del 50% i 100% segons les característiques de les places), els sindicats i l’ajuntament considerem molt important planificar la substitució del personal indefinit i funcionaris de carrera que han causat baixa a la plantilla municipal per jubilació o incapacitat permanent. Respectant en qualsevol cas les limitacions legals de reposició d’efectius referenciades.
En conseqüència, en la Mesa de General de Negociació del 21-12-16 s’arriben als següents acords:

Per a l’any 2016

Es creu necessari convocar 2 places d’Oficial de la Brigada d'Obres, ocupades actualment per personal laboral temporal, i aprofitant l’esmentat procés selectiu, dotar una Borsa de Treball per futures necessitats temporals. L’esmentada Borsa serviria per la contractació d’un oficial de la Brigada previst en el pressupost i que no ha estat possible atès que a la darrera Borsa de Treball només va superar les proves un aspirant, amb el que està previst formalitzar un contracte de relleu per jubilació parcial d’un empleat.

Per a l’any 2017
L’ajuntament aporta un esborrany d’Oferta Pública d’Ocupació obert a negociació amb els sindicats,  amb els criteris actuals de la LPGE 2016 en allò referent a la taxa legal de reposició d’efectius, per tant, no es  podrà aprovar fins que entrin en vigor els Pressupostos generals de l’Estat del 2017.
En qualsevol cas la proposta d’Oferta Pública del 2017, preveu la provisió definitiva de:
-> 4 places d’agents de la Polícia.
-> 1 o 2 auxiliars administratius.

Promoció Interna

Atès que no està inclosa dins del càlcul de la taxa de reposició d'efectius, en el moment en que s'aprovi la LPGE 2017, s'avaluarà en quin moment ens trobem respecte al procés de valoració de llocs de treball i la nova RLLT (Relació de Llocs de Treball) per tal de valorar la seva inclusió dins de l'Oferta Pública del 2017.


Des de la CGT valorarem molt positivament que l’ajuntament hagi atès la petició dels sindicats i convoqui, després de molts anys, Oferta Pública d’Ocupació. Fet que comportarà la provisió definitiva de places vacants a la plantilla.

Des de la CGT veiem recompensada la insistent demanda que el nostre sindicat ha fet en referència a la consolidació de les 2 places d’Oficial de la Brigada d’Obres que seran convocades finalment en Oferta d’Ocupació Pública 2016.
Des de la CGT restem a disposició de les companyes i companys que els hi interessi informació més detallada o que vulguin resoldre qualsevol dubte sobre el tema referenciat. Salut !!!

21/12/16

Valoració de Llocs de Treball. Què hi ha de nou ???


El passat 31 d’octubre es va reunir per primer cop la Comissió Tècnica de Valoració de Llocs de Treball

Esquema de possibles factors i subfactors a valorar en la nova Valortació de Llocs de Treball

En la primera sessió d’aquesta comissió tècnica es van establir els següents acords:

-> La composició de la comissió tècnica de valoració de llocs de treball:

         - 2 representants de l’ajuntament.  
         - 2 representants de la consultora MERS.
         - 2 representants sindicals
         - 2 assessors dels sindicats.

-> El calendari de treball d’aquesta comissió tècnica s’iniciarà el proper 13 de gener i continuarà tots els divendres, en jornada complerta, fins el 24 de febrer. Data que es preveu finalitzi el treball de valoració de les fitxes descriptives de llocs de treball.

-> El sistema de puntuació d’aquesta comissió tècnica, quan hi hagi discordança entre les parts, serà paritari:

         - 2 vots dels representants de l’ajuntament.
         - 2 vots dels representants sindicals.

-> Cap empleat/a veurà reduïda les seves retribucions com a conseqüència d’una valoració a la baixa. En aquest sentit s’estudiaran mecanismes per a compensar aquesta situació, com ara asignar complements personals transitoris.

-> El manual de valoració consensuat entre les parts per a desenvolupar la valoració serà la darrera actualització del manual de valoració de la Diputació de Barcelona.

L’ajuntament informà a la resta de les parts que actualment ens trobem en la fase de consulta i consens de les funcions de les fitxes entre els Caps de Servei i els treballadors.

què es valorarà ?

Des de la CGT informem que la valoració sempre es desenvoluparà en funció de la fitxa descriptiva del lloc de treball, no de la persona que ocupa un lloc determinat. En aquest sentit caldria tindre en consideració els següents aspectes en la valoració de les fitxes:

-> Funcions: Les considerades en cada fitxa segons la seva naturalesa.

-> Dificultat tècnica: fa referència al coneixement requerit per a exercir les funcions pròpies d’un lloc, així com en l’esforç intel·lectual necessari per resoldre els problemes que es presenten en el lloc de treball.

-> Responsabilitat: factor vinculat a la naturalesa de les responsabilitats encomanades al lloc de treball, ja sigui pel comandament que ha d’exercir com per les diferents i especials tasques assignades a determinats llocs.

-> Condicions de treball: com a consideració de l’espai físic, la manera i les possibles conseqüències del desenvolupament d’algunes funcions, tant físiques com psico-socials.

-> Dedicació: en relació a la valoració de les diferents tipologies de jornada o distribució horària del treball.

-> Incompatibilitat: com la limitació en el desenvolupament d’activitats privades o públiques diferents a les realitzades en el treball principal per a determinats llocs de treball municipals.

Des de la CGT demanem que qualsevol discrepància en base al contingut de la fitxa descriptiva de lloc de treball, ho poseu en coneixement del Comitè Unitari de Personal. A efectes, si s’escau, de l’arbitratge corresponent.

Conversió de fitxes específiques a genèriques

Des de la CGT alertem que hem detectat, a la proposta de la nova graella de Relació de Llocs de Treball,  la “simplificació” de més de 27 llocs de treball. Situació certament preocupant ja que es tendeix a la conversió de fitxes específiques a genèriques afavorint  la polivalència i a la transversalitat tant departamental com inter departamental. Fet que, sota el nostre entendre, comportarà sobrecàrrega de treball a la majoria de companys, en detriment de la qualitat del servei públic. Davant d'aquesta situació des de la CGT mostrem públicament el nostre desacord.

Des de la CGT no estalviarem esforços per a que aquest procés de Valoració de Llocs de Treball s’ajusti a les legítimes demandes de les companyes i companys en quant a l’actualització en les funcions assignades a les respectives fitxes. En les mateixes condicions que s’ha fet a d’altres companyes i companys a proposta del propi ajuntament. Establin-se un greuja comparatiu evident.

Recordem que la darrera Valoració efectiva de Llocs de Treball data de l'any 1998, des de les hores les Administracions Locals han hagut d’assumir infinitat de competències regulades legalment i, per tant, d’obligatori compliment. Obligant als empleats públics Locals a desenvolupar-les i en conseqüència a assumir noves funcions que haurien de quedar regularitzades adequadament a les corresponents fitxes descriptives de llocs de treball. És de justícia.  

Finalment, des de la secció sindical de la CGT restem a la vostra disposició davant de qualsevol dubte.