Comptador de visites

4/10/16

Cóm fer un recurs de reposició


Segons ho preveu la Llei 30/1992

Les resolucions i els actes a què fa referència l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27-11-1992, quan hagin estat dictats per un òrgan les resolucions del qual exhaureixin la via administrativa, poden ser objecte del recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que els va dictar, abans del termini d'un mes. En cas que no es formulés cap recurs en aquest termini, la resolució esdevindrà ferma amb caràcter general.

Els motius de nul·litat o anul·labilitat en què es pot fonamentar el recurs de reposició són recollits als articles 62 i 63 de la Llei esmentada i, en cas que no es dicti resolució abans d'un mes, hom podrà entendre que el recurs s'ha desestimat.

Segons la Llei 30/1992, els elements que han de figurar obligatòriament en un recurs potestatiu de reposició són la identificació de la persona que signa el recurs, la referència als fonaments legals, les dades de la resolució contra la qual es recorre (data de la resolució, òrgan instructor i la data de la notificació), la motivació del recurs, la datació, la signatura de la persona declarant i la referència a l'òrgan que tramita l'expedient.Estructura dels recursos


3/10/16

Els anys treballats amb reducció de jornada afecten a la retribució de la jubilació?


si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà a la jubilació

Segons l’article 30.4 del Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de Llei de classes passives de l’Estat, l’haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d’aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà a la jubilació.


          >>> Accés al Reial Decret Legislatiu 670/1987


30/9/16

La Justícia europea capgira el sistema d’interins del sector públic


Una sentència suggereix que els interins que cobreixen places de funcionaris i que encadenin contractes temporals fraudulentament han de ser considerats indefinits no fixosTres sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea acaben de posar cap per avall el sistema d’interinitat que utilitzen les administracions públiques per cobrir moltes places. Els veredictes europeus arriben a diverses conclusions: l’administració española abusa de les contractacions temporals, la llei espanyola ha d’incloure més elements dissuasius per evitar aquesta temporalitat, i els funcionaris interins que encadenin fraudulentament aquest tipus de contractes poden ser considerats treballadors indefinits no fixos.

Per parts. A les administracions públiques hi ha treballadors que cobreixen vacants de funcionaris o de personal laboral de forma interina. La jurisprudència dels jutjats socials deixava clar que, en el cas del personal laboral, quan es produïa un encadenament de contractes temporals que excedia la llei aquesta persona adquiria la categoria d’indefinit no fix. És a dir, era un treballador indefinit que mantenia la seva plaça fins que es convoqués una oferta pública d’ocupació per cobrir-la.


No obstant, això no era així en el cas dels interins que cobrissin una plaça de funcionari. En teoria funcionaven els mateixos límits a la temporalitat però les administracions sempre se’ls han saltat perquè els jutjats del contenciós administratiu [que són els que resolen els casos que tenen a veure amb l’administració, inclosos els que afecten el seu personal]
no deien aquesta interpretació.

El pronunciament europeu canvia això i ve a dir que no pot existir discriminació entre els interins del personal laboral i els que cobreixen vacants de funcionaris. El que diu el TJUE és que caldrà resoldre de manera similar aquestes dues situacions. És a dir, que les persones que de forma interina cobreixin una vacant de funcionari i hagin encadenat contractes temporals fraudulentament haurien de ser considerats treballadors indefinits no fixos.

Els efectes d’aquest pronunciament es poden estendre als interins que ocupen places en la sanitat, l’educació, la justicia o en qualsevol àmbit de les administracions públiques. És una oportunitat per acabar amb la precarització de l’ocupació pública. Cal que el personal afectat aprofiti l’oportunitat i interposi la corresponent reclamació davant l'Administració.


          >>> Accés a Sentència del TJUE


27/9/16

La Justícia reconeix la promoció interna directa dels funcionaris des del subgrup C1 a l'A1Segons sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC)

Tribunal superior de justicia


La sentència fa referència a l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, que va convocar un procediment de promoció interna al subgrup A1, les bases del qual contemplaven la participació dels funcionaris de carrera del subgrup C1, i que van ser impugnades per un sindicat que argumentava que només podien participar en aquest procés els funcionaris de carrera del subgrup A2.

La sentència es basa en la controvèrsia jurídica següent:

L'article 18 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) regula els requisits de la promoció interna establint que "els funcionaris hauran de posseir els requisits exigits per a l'ingrés, tenir una antiguitat de, almenys, dos anys de servei actiu en l'inferior subgrup, o grup de classificació professional, en el cas que aquest no tingui subgrup i superar les corresponents proves selectives". No obstant això, aquest precepte no es troba en vigor, segons la disposició final (DF) 4ª, apartat 2º EBEP).

D'altra banda, l'apartat 3º de la citada DF 4ª EBEP determina que "fins que es dictin les lleis de funció pública i les normes reglamentàries de desenvolupament es mantindran en vigor en cada Administració pública les normes vigents sobre ordenació, planificació i gestió de recursos humans en tant no s'oposin a l'establert en aquest Estatut".

L'apartat 3º de la Disposició Transitòria tercera (DT 3ª EBEP) disposa que "els funcionaris del subgrup C1 que reuneixin la titulació exigida podran promocionar al grup A sense necessitat de passar pel nou grup B, d'acord amb l'establert en l'article 18 d'aquest Estatut".

Tres arguments

La sentència interpreta la normativa i avala la previsió de les bases de la convocatòria admetent la possibilitat que els funcionaris del subgrup C1 accedeixin al subgrup A1, amb els següents arguments:

1) Atorga una rellevància significativa al fet que l'article 18 EBEP, quan regula els requisits de la promoció interna, elimina expressament el terme "immediat", a diferència del que disposava la normativa anterior (concretament l'art. 22 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública) que requeria "haver prestat serveis efectius durant almenys dos anys com a funcionaris de carrera en cossos o escales del mateix grup de titulació al del cos o escala al que pretenguin accedir".

2) L'apartat 3º de la DF 4ª EBEP no implica una remissió directa i incondicionada a la normativa prèvia, sinó tan sols en allò que no contradigui al EBEP. En aquest sentit, ha d'aplicar-se la DT 3ª (la qual sí està en vigor) encara que la seva vigència sigui transitòria fins que el legislador desenvolupi l'art. 18 EBEP.

3) Interpreta que es manté l'exigència de la promoció interna d'un grup inferior a l'immediatament superior suposaria la pèrdua de la finalitat de l'esmentada DT.


25/9/16

Aprovació bases reguladores de la selecció de personal per a confeccionar diferents borses de treball


Segons acord de la Junta de Govern Local de 7 de setembre de 2016

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de personal laboral temporal i funcionari interí per ocupar amb caràcter transitori llocs de treball reservats a personal laboral indefinit i funcionaris de carrera o bé pel desenvolupament de programes temporals, mitjançant concurs-oposició, a fi i efecte d’establir un ordre de preferència per proveir les vacants i les necessitats d’ocupació que es produeixin.

El procediment previst en aquesta convocatòria, es realitza d’acord amb el que estableixen les Bases reguladores del procediment de selecció per raons d’urgència de personal funcionari interí i personal laboral temporal, aprovades l’11/12/2007, i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el 14/12/2007 (núm.299/pàg.63).

Perfils professionals:

     Annex I: Vetllador/a d’Escola Bressol

     Annex II: Oficial de la Brigada d’Obres

     Annex III: Auxiliar Administratiu/va

     Annex IV: Auxiliar de Serveis

     Annex V: Tècnic Auxiliar de Biblioteca

     Annex VI: Professor/a de LLenguatge Musical

     Annex VII: Educador/a Social

     Annex VIII: Treballador/a Social

     Annex IX: Subaltern

     Annex X: Arquitecte Tècnic


20/9/16

Nova normativa reguladora de la protecció davant els camps electromagnètics


Segons RD 299/2016 publicat el BOE el passat 29 de juliol

Aquesta norma estatal regula els riscos laborals relacionats amb l’exposició a camps electromagnètics, adoptada arran de la Directiva 2013/35/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de juny de 2013 sobre les disposicions mínimes de salut i seguretat relatives a l’exposició dels treballadors als riscos derivats d’agents físics (camps electromagnètics).

La norma estableix unes disposicions mínimes que s’adrecen a la protecció dels treballadors contra els riscos per a la seva salut i la seva seguretat que derivin o puguin derivar-se de l’exposició a aquells camps.1/7/16

Il·luminació en el lloc de treball


La il·luminació en el lloc de treball és una part fonamental en el condicionament ergonòmic dels mateixos. Una deficiència lumínica pot augmentar la fatiga visual, reduir el rendiment, incrementar els errors i, fins i tot, provocar accidents.
Una adequada anàlisi de les característiques que han de disposar els sistemes d'il·luminació, l'adaptació a les tasques a realitzar i les característiques individuals, són aspectes fonamentals que s'han de considerar.

En aquesta publicació de l'Institut Nacional de Salut i Higiene en el Treball es dóna a conèixer els conceptes bàsics per poder identificar, avaluar i adaptar una il·luminació adequada en funció de les exigències de les tasques pròpies del lloc de treball.

S'exposen aspectes que s'han de conèixer relacionats no només amb els nivells d'il·luminació, sinó també amb altres paràmetres igual d'importants com els nivells de luminància i l'equilibri tant de il·luminació com de luminància. Aquest document descriu les característiques de les diferents lluminàries i llums, incloent les LED. Finalment facilita uns criteris per ajudar a l'avaluació i el condicionament de la il·luminació dels llocs de treball.