Comptador de visites

10/3/18

Acord salarial i de condicions de treball per als anys 2018-20


La Mesa General de la Funció Pública va signar ahir un acord  pel qual els Empleats Públics veurem  millorar de manera estable, durant els propers 3 anys,  el nostre salari i les condicions laborals

clique la imatge per a ampliar-la

L'Acord se centra en els següents aspectes:

1- Els empleats públics percebrem una pujada retributiva de fins al 8.5 per cent entre 2018 i 2020

2- Les administracions públiques tornaran a crear ocupació neta després de sis anys de destrucció de llocs de treball

3- L'acord aixeca el veto sobre les 35 hores i s'elimina l'obligació de descompte per baixa mèdica (incapacitat temporal)

4- S'aplicaran fons addicionals, equivalents a 800 milions, per avançar en l'equiparació en els diferents àmbits de les Administracions.

Desenvolupament dels aspectes de l'Acord:

1- En el capítol de les retribucions, el pacte contempla un increment salarial fix del 6,0% i una part variable que ho incrementa fins a un màxim del 8,5%. Aquesta segona part dependrà del creixement del Producte Interior Brut (PIB), dels fons addicionals amb els quals explicaran les diferents administracions complidores, i que el Govern aconsegueixi l'objectiu de dèficit en 2020.

Tota la part variable i la forma en la qual es calcula és bastant innovadora, però probablement el més cridaner és que, per primera vegada en la història, es lliga el salari dels empleats públics a l'evolució econòmica.

2- Referent a reposició d'efectius. Es creen llocs de treball per sobre de les jubilacions en pràcticament tots els sectors i serveis fonamentals del nostre Estat del Benestar, profundament danyats durant la crisi.

A. Les AA.PP, que hagin complert amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa

100% de taxa de reposició en tots els sectors 
+8% de la taxa de reposició total
 Si són Corporacions Locals aquest 8% puja fins a un 10%

B. Les AA.PP, que NO hagin complert amb l'anterior

100%  de taxa de reposició en Sectors Prioritaris
75%  de taxa de reposició en els NO prioritaris
+5% de la taxa de reposició

C. Forces i cossos de Seguretat, Policies autonòmiques i Policia Local

115% de taxa de reposició

D. En corporacions locals que hagin tingut obligació de prestar un major nombre de serveis públics tindran una taxa addicional del 5%.

I. Funcionaris de l'Administració Local amb habilitació nacional fins al 30% de les places vacants dotades pressupostàriament.

F. La promoció interna no computarà dins de la taxa de reposició d'efectius.

3- L'acord també suposa la devolució de la capacitat de negociació de les 35 hores en les administracions que les tinguessin, sempre que compleixin els objectius en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de dèficit públic, deute públic i regla de despesa.

Així mateix, el nou marc possibilita, mitjançant negociació col·lectiva, que els empleats públics disposem de fins al 5% de la nostra jornada anual per conciliar la vida professional i laboral. Això significa que tindrem 11 dies de lliure disposició amb caràcter recuperable vinculables a la negociació col·lectiva.

L'acord també inclou la possibilitat d'establir un sistema específic de jornada contínua per a la cura de fills menors de 12 anys o discapacitats.

El pacte contempla  eliminar  l'obligació de descompte per baixa mèdica (Incapacitat Temporal). Les administracions ja no estan obligades a descomptar de la nòmina el temps de baixa mèdica, com marcaven els decrets de retallades de 2012, i podran establir un complement retributiu que aconsegueixi fins al cent per cent de les seves retribucions.

Aplicació de l'Acord:

Sobre la manera en el qual s'activaran les mesures, des de Funció Pública afirmen que l'objectiu és incloure-les als Pressupostos Generals de l'Estat del 2018. Montoro ja ha afirmat en més d'una ocasió que confia que s'aprovin els comptes públics abans del proper estiu. Però en cas que finalment els PGE no tirin endavant, el ministre ja va assegurar fa temps que la millora s'aprovaria mitjançant un Decret Llei.


4/3/18

Enquesta de satisfacció als usuaris de l’ajuntament


Durant la segona quinzena del mes de febrer s’han dut a terme les enquestes de satisfacció entre els usuaris de serveis de diferents departaments de l’Ajuntament.
Recordem que en virtut dels resultats d’aquestes enquestes percebrem el 20% del total del complement de productivitat del 2017, segons es preveu a l’Acord de Matèries Comunes en el seu Annex 3/5.
Per a determinar el nivell de satisfacció dels usuaris de diferents serveis de l’Ajuntament s’ha realitzat un mostreig de 588 enquestes realitzades per 2 Agents Cívics provinents de Plans d’Ocupació Pública en els centres on tradicionalment es duien a terme en les següents proporcions:

         -> OAC. 195 enquestes
         -> SPAC. 142 enquestes
         -> Promoció Econòmica. 24 enquestes
         -> Pavelló Municipal. 87 enquestes
         -> Centre Cívic. 60 enquestes
         -> Biblioteca Municipal. 80 enquestes

Des de la CGT ens satisfà que aquest procés s’hagi materialitzat mitjançant enquestadors amb la finalitat de donar una atenció personalitzada als diferents usuaris dels serveis de l’Ajuntament que realitzin la mencionada enquesta. Deixant de banda les urnes de la darrera edició.

20/2/18

8 de març -> vaga general feminista


Mai ens podran vèncer, per que mai deixarem de lluitar
la solidaritat és la millor arma de la classe treballadora.
Participa a la vaga general femenista !!!


16/2/18

la CGT defensa un treball públic digne


Per a garantir uns serveis públics de qualitat

Des de la CGT encetem campanya adreçada a dignificar el treball públic amb la finalitat de recuperar uns serveis de qualitat i suficients per a satisfer les necessitats bàsiques de la ciutadania. A tal efecte demanem:
Recuperació de tota l'ocupació pública destruïda i la cobertura de tots aquells llocs de treball necessaris per a prestar uns serveis públics amb suficiència i eficiència. 
Dignificació del treball públic, cosa que significa tenir plantilles adequades, en quantitat i qualitat, per a la prestació pública al servei de la comunitat. 
Recuperació dels Serveis Públics externalitzats i mercantilitzats, i la no privatització de cap més servei públic. 
Jornada de de 35 hores per a tot el personal que treballa en el sector públic, i així poder repartir el treball. 
Recuperació de tot el poder adquisitiu robat en salaris aquests últims anys (tant via congelacions, com via retallades directes per Decret) i l’increment dels salaris futurs segons la inflació real, cosa que comporta també les clàusules de revisió. 
La desaparició de les mútues "privades" i que el treballador o treballadora percebi el 100% de la seva base de cotització quan es trobi en incapacitat laboral.
Increment de les Pensions Públiques en un percentatge que les dignifiqui i les faci suficients per a cobrir les necessitats bàsiques de la vida.

10/2/18

El síndrome del túnel carpià reconegut com a malaltia professional


Segons ha determinat la Seguretat Social
Des de la CGT fa temps que denunciem que aquesta patologia s’havia de considerar a tots els efectes com una malaltia derivada de la nostra activitat laboral i en conseqüència fos reconeguda com a tal. <<-Accés

Davant d’aquest reconeixement caldrà estar ben assessorats doncs les Mútues d’Accidents de Treball utilitzaran totes les eines al seu abast per a persuadir als treballadors el no reconeixement com a tal i tramitar la derivació a la Seguretat Social com a malaltia comuna. Pràctica molt utilitzada i tremendament lesiva per als interessos dels treballadors afectats.

Des de la CGT recomanem que davant d’una situació d’aquestes informeu immediatament als Delegats de Prevenció com a legítims representants dels treballadors en tot allò que faci referència a la seguretat i salut laboral. 

               >>> Accés a documentació referenciada   
  

17/1/18

Plantilla i Relació de Llocs de Treball 2018


El Ple va aprovar la Plantilla i la Relació de Llocs de treball del 2018 
el passat 13 de desembre


anunci publicat al BOPB en data 18.12.2017  


Seguint el mateix criteri dels darrers anys, la plantilla i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Premià de Mar s'aproven anualment a la mateixa sessió del pressupost municipal.

Consideracions prèvies

En data 31 d’octubre de 2017 el Responsable de Recursos Humans va emetre informe en relació a l'aprovació de la Plantilla i la Relació de llocs de Treball de l'Ajuntament de Premià de Mar del 2018.

En data 20 d'abril de l'any 2016 es va aprovar un nou organigrama municipal de l'Ajuntament de Premià de Mar, el qual es va  implantar durant  el segons semestre de l'any 2016. Com a conseqüència d'aquesta implantació i de l'anàlisi funcional dels llocs de treball, es va proposa al Ple municipal l'aprovació del seu desenvolupament.

El desplegament del nou Organigrama funcional va posar de manifest la necessitat de crear nous llocs de treball, la reconsideració d'alguns dels llocs de treball existents, pel que fa al seu contingut funcional i la seva dependència orgànica.

Per tot això, la Relació de Llocs de Treball per l'any 2018, és conseqüència del desenvolupament organitzatiu i respon a la necessitat d'actualitzar el catàleg de llocs de treball, simplificar-lo i adequar-lo transitòriament al que disposa l'article 17 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en relació a la carrera horitzontal dels empleats municipals.

La valoració dels llocs de treball modificats en la Relació de Llocs de Treball del 2018, s'ha realitzat seguint la darrera versió del Manual de Valoració de la Diputació de Barcelona, comptant amb la col·laboració d'una consultoria experta en aquests projectes i amb la participació de la representació sindical dels empleats municipals.

Fruit de la negociació entre l'Ajuntament i la representació sindical, els dies 6 i 18 d'octubre de 2017 s'acorden les condicions per la determinació de les noves retribucions, d'acord amb criteris d'equitat interna (correlació entre les retribucions mínima i màxima) i equitat externa (dades de l'Estudi de les retribucions del personal dels ajuntaments de la província de Barcelona, Grup III, municipis de 20.000 a 50.000 habitants), i la seva aplicació en dos exercicis: 2018 i 2019)

Els aspectes més rellevants són:

  ·  Anàlisi comparatiu homogeni i sistemàtic dels llocs de treball modificats.
· ·  Determinació dels nivells de l'estructura organitzativa.
· ·  Fixació dels nivells de destinació d'accés per a cada grup de titulació i carrera professional dins del mateix grup.
· · Una estructura retributiva única pel personal laboral i funcionari i la seva adaptació a determinats supòsits o situacions administratives.
· ·  Definició i quantificació dels factors corresponents a la dedicació dels empleats.
· ·  Funcionarització de personal d’ofici i tècnic.

Aquests aspectes que s'incorporen a la Relació de Llocs de Treball del 2018, tenen encara més importància i resulten inajornables, considerant la renovació de personal per jubilació dels empleats i les necessitats de cobertura de llocs de treball, tant amb caràcter temporal, com definitiu.

Finalment, donades les circumstàncies esmentades, les adequacions retributives derivades del procés de modificació de la Relació de Llocs de Treball tenen un caràcter singular i excepcional, esdevenint imprescindibles pel contingut dels llocs de treball i el desenvolupament organitzatiu aplicat a partir de l'aprovació de l'Organigrama municipal. I per tant, ajustat al que disposen les lleis pressupostàries a aquests efectes.