Comptador de visites

1/7/16

Il·luminació en el lloc de treball


La il·luminació en el lloc de treball és una part fonamental en el condicionament ergonòmic dels mateixos. Una deficiència lumínica pot augmentar la fatiga visual, reduir el rendiment, incrementar els errors i, fins i tot, provocar accidents.
Una adequada anàlisi de les característiques que han de disposar els sistemes d'il·luminació, l'adaptació a les tasques a realitzar i les característiques individuals, són aspectes fonamentals que s'han de considerar.

En aquesta publicació de l'Institut Nacional de Salut i Higiene en el Treball es dóna a conèixer els conceptes bàsics per poder identificar, avaluar i adaptar una il·luminació adequada en funció de les exigències de les tasques pròpies del lloc de treball.

S'exposen aspectes que s'han de conèixer relacionats no només amb els nivells d'il·luminació, sinó també amb altres paràmetres igual d'importants com els nivells de luminància i l'equilibri tant de il·luminació com de luminància. Aquest document descriu les característiques de les diferents lluminàries i llums, incloent les LED. Finalment facilita uns criteris per ajudar a l'avaluació i el condicionament de la il·luminació dels llocs de treball.28/6/16

L’Agència Tributària es pronúncia a favor del Comitè Unitari en relació a la declaració del 2014El posicionament contrari dels sindicats en fer declaracions complementàries del 2012 i 2013 a l’exercici 2014 queda ratificat per la pròpia Agència Tributària
El Comitè Unitari de Personal ha rebut, la setmana passada, notificació a la consulta formulada en referència a la declaració de la renda 2014. L’Agència Tributària ratifica el posicionament dels sindicats en quant les imputacions per pagament de la devolució de la paga extra 2012 i la que correspon a la productivitat 2013 s’havien de materialitzar amb càrrec a l’exercici 2014, i no mitjançant declaracions complementàries dels anys 2012 i 2013. Segons s’afirmava des de RR.HH.


De de la CGT ens felicitem davant del pronunciament de l’Agencia Tributària favorable al posicionament dels sindicats. Posicionament argumentat i defensat des del primer moment pel nostre sindicat.


27/6/16

La consultora MERS presentà el projecte de valoració de llocs de treball 2016


Prop de 70 empleades i empleats de l’ajuntament van assistir,  els dies 14 i 20 de juny d’enguany, a la presentació.

La convocatòria realitzada per Recursos Humans a instàncies del Comitè Unitari de Personal es va desenvolupar a càrrec de les consultores Carme Gil i Karina Crespo en un clima obertament participatiu on el personal assistent  va poder expressar els dubtes o apreciacions sobre les diferents fases del projecte de valoració exposats per les consultores.

1ª fase

Recollida de dades i actualització de les Fitxes de Llocs de Treball. Fins a l’1 de setembre.

2ª fase

Estudi, anàlisi i valoració per punts de les diferents Fitxes de Llocs de Treball. Fins el 30 de novembre.

3ª fase

Presentació de l’estudi de Valoració de Llocs de treball, conclusions i recomanacions. Fins el 31 de desembre.Des de la CGT reclamem de durant el procés de Valoració de Llocs de Treball es respectin els següents princicis:


               Transparència

-En totes les fases de la valoració.

               Participació

-De totes les empleades i empleats de l’Ajuntament.

               Objectivitat

-De tots els factors a valorar.

               Comissió de Garanties

-Per a resoldre diferents situacions de conflicto.

                Compromís polític

-Per a implantar la nova valoració de llocs de treball.
                    -Partida pressupostària per a la implantació al 2017.23/6/16

Reconeguda la relació laboral d'un estudiant contractat com a becari


Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia ha reconegut la relació laboral entre un estudiant i la universitat en la qual prestava serveis, suposadament com a becari, declarant improcedent el seu cessament.
El tribunal assenyala que els serveis prestats, de suport a l'aula d'informàtica, estan totalment desconnectats amb els seus estudis, relatius al grau d'administració i direcció d'empreses. Considera que "hi ha aportació de treball contra retribució", sense un marc de formació específic relacionat amb l'activitat a exercir, i sense que consti que les tasques exercides fossin útils per als seus estudis.

Per tot això, i tenint en compte que el treball realitzat per l'estudiant està sotmès a un horari, "s'ha de concloure que la beca és un mitjà fraudulent de contractació, sense que a això s'opose la major o menor flexibilitat horària en l'exercici del treball "o que l'estudiant gaudís de vacances en període escolar.

La sentència reconeix que "la diferència entre les beques i les relacions laborals és absolutament difusa, davant la falta de definició normativa". Recorda que la jurisprudència s'ha pronunciat en diverses ocasions sobre la qüestió, arribant a assenyalar que "no hi haurà beca quan els serveis del becari cobreixen o satisfan necessitats que, de no dur-se a terme per aquell, haurien de encomanar-se a un tercer, o quan el supòsit becari es limita a realitzar els continguts propis de l'esfera d'activitat de l'entitat ".

També s'ha dit que, "conceptualment, les beques són, en general, retribucions dineràries o en espècie orientades a possibilitar l'estudi i formació del becari", encara que en ocasions s'atorguin per a la producció de determinats estudis o la investigació científica. Però en tot cas, "sempre sense oblidar que aquestes produccions o la formació aconseguida, en els becaris, mai s'incorpora a l'ordenació productiva de la institució que atorga la beca".


22/5/16

MERS valorarà els llocs de treball de l’ajuntament


Segons informà el Cap de RR.HH als sindicats, el passat 18 de maig d’enguany,
en sessió ordinària de Mesa General de Negociació
Segons consta a l’acta nº 11/2016 de 18 de maig de 2016 de la Mesa General de Negociació. L’ajuntament va comunicar a la representació dels treballadors que respectaran la proposta dels sindicats sobre l’ordre de preferència en quant a la determinació de contractació de l’empresa de valoració de llocs de treball -> (accés). Per tant, MERS s’encarregarà de realitzar aquest procés.

L’ajuntament manifesta la seva intenció de fer la contractació de l’empresa a principis del proper mes de juny d’enguany amb la intenció que a finals d’any, amb un calendari de treball de 6 mesos, es pugui tenir la nova valoració de llocs de treball.

La part social mostra la seva satisfacció per la resolució adoptada per l’ajuntament i proposa que es faci una assemblea informativa adreçada als treballadors i treballadores de l’ajuntament ja que considerem prioritari que el procés obeeixi als principis de transparència i participació. L’ajuntament no posa cap impediment al respecte i s’acorda que aquesta sessió informativa es dugui a terme la segona setmana de juny al Centre Cívic.

21/5/16

Modificació membres Comissió de Control del Pla de Pensions


Segons acordà  d’aquest òrgan en sessió extraordinària


El passat 18 de març es va dur a terme la modificació dels membres dels representants del partíceps de la Comissió de Control del Pla de Pensions dels empleats de l’ajuntament. Atès que en data de 2 d’octubre de 2015 el Sr. José L. R. (Centre Cívic) i el Sr. Alberto P. I. (Guàrdia Urbana) van manifestar la intenció de deixar de formar part d’aquest òrgan.
Des de la CGT volem agrair el treball d’aquests companys en la defensa dels interessos dels empleats que estem adherits al Pla de Pensions dels empleats de l’ajuntament.

Aprofitem per a traslladar-vos la nova composició:

     Per part del promotor (ajuntament)
          - Jofre C. C. (Compres)
          - Jordi LL. T. (Serveis Territorials)

     Per part dels partíceps (empleats)
          - Esteve B. G. (compres)
          - Joan R. T. (esports)
          - José Antonio M. T. (guàrdia urbana) 
  

13/5/16

Productivitat 2016 (Objectius dels Departaments)


Segons determina l’annex 3 del vigent Acord de Matèries Comunes del personal al servei de l’Ajuntament de Premià de Mar           >>> Accés al manual de Productivitat 2016  (Objectius dels Departaments)


L’Ajuntament informà, el passat dilluns 9 de maig, a la part social sobre la proposta els objectius dels diferents departament pel 2016.

Us recordem la importància d’aquests objectius de departament, doncs dictaran la meritació del 50% del total de la productivitat individual que percebrem per aquest concepte.

Objectius
          A) – Objectius Generals                 10%
          B) – Objectius per Departament     50%
          C) – Satisfacció dels Usuaris          20%

 Rendiment Individual
          A) - Autoformació                         10%
          B) – Avaluació del Rendiment        10%

 
Objectius per departament

Consisteixen en la valoració del compliment d'objectius específics d'un departament prèviament fixats, segons el procediment i terminis previstos amb caràcter general.


-> Procediment:

El regidor de l'àrea corresponent farà una proposta on s’establiran tres objectius a assolir. Aquests objectius hauran de ser compartits amb els treballadors de cada departament. Aquesta proposta es remetrà a la Mesa General de Negociació per ser acordats abans del 31 d'octubre de cada any. Els acords de la Mesa seran traslladats a Recursos Humans per a seguir la tramitació i es publicaran abans del 31 de desembre, per tal que siguin coneguts pels treballadors i treballadores i possibilitar la seva meritació  l’any següent. La determinació d’objectius dels diferents departaments haurà de seguir un criteri equiparable en la seva naturalesa.


-> Avaluació:

Consistirà en un informe detallat signat pel regidor, que encarregarà al responsable corresponent, on s’especificarà el nivell assolit en cada objectiu tot aportant dades numèriques. També haurà d’incloure una proposta de puntuació raonada en base a la seva contribució als objectius del departament, que haurà de ser ratificada per la Mesa General de Negociació.

Aquest informe partirà d'una puntuació del 0 al 100 (valoració percentual), essent el 100% la puntuació màxima i el 0% la puntuació mínima, basant-se en dades concretes sobre els aspectes a valorar assenyalats anteriorment.


Pronunciament de la CGT

Des de la Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament hem constatat que no tots els departaments han fet arribar els objectius corresponent al personal afectat, segons especifica clarament el procediment: Aquests objectius hauran de ser compartits amb els treballadors de cada departament. A tal efecte instem a aquests empleats a que ens facin arribar qualsevol circumstància que trobin lesiva en els corresponents objectius del departament en qüestió.
 
Des de la CGT ens comprometem a  donar trasllat, de forma anònima a l'òrgan corresponent, de totes les apreciacions que ens feu arribar sobre el tema en concret. Amb la finalitat, sí s’escau, que la Mesa general de Negociació pugui fer les correccions adients, segons es preveu reglamentàriament.   >>>  sec.cgt@premiademar.cat